DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Mundo PIMENTON s.r.o.., IČ 29459044, DIČ CZ29459044, se sídlem Na výsluní 1023/13, 734 01 Karviná-Ráj jako prodávající (dále jen Mundo PIMENTON) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).


Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito O
bchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí.


 

II. Sdělení před uzavřením smlouvyCeny zboží a služeb jsou na webu uváděny včetně i bez DPH.


Kupující má právo do 14 dnů vrátit koupené zboží.


 

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Mundo PIMENTON tak, že požadované zboží vloží do košíku . Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Mundo PIMENTON. Uzavření smlouvy Mundo PIMENTON neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Kupní smlouvou se
Mundo PIMENTON zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Mundo PIMENTON kupní cenu.

Mundo PIMENTON si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Mundo PIMENTON odevzdá zboží i doklady, které se ke zboží vztahují a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou.

Mundo PIMENTON odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti.


Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Mundo PIMENTON způsobila porušením své povinnosti

Kupující
zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím
zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, i když mu s ním Mundo PIMENTON umožnilo nakládat.

Škoda na
zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Mundo PIMENTON škodu způsobilo porušením své povinnosti.

 


Odpovědnost Mundo PIMENTON


Mundo PIMENTON odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Mundo PIMENTON odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal,


a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Mundo PIMENTON popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití Mundo PIMENTON uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


 


Podstatné porušení smlouvy


Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo


a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny

d) odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí
Mundo PIMENTON , jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Mundo PIMENTON

Nepodstatné porušení smlouvy

Zárukou za jakost se Mundo PIMENTON zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu .

Záruční doba běží od odevzdání
zboží Kupujícímu , když bylo zboží podle smlouvy odesláno, běží od dodání zboží do místa určení.


IV. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy Kupujícím


Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o


a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží


b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží , ode dne převzetí poslední dodávky zboží


Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Mundo PIMENTON bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Mundo PIMENTON obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl
Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Kupující odpovídá Mundo PIMENTON pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Když Kupující od smlouvy, vrátí mu Mundo PIMENTON bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Když Kupující odstoupí od smlouvy, Mundo PIMENTON není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než jí Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Mundo PIMENTON odeslal.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Mundo PIMENTON a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Mundo PIMENTON právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

 


Odstoupení v ostatních případech


Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,


a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží

b) použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím


d) prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití

Když neoznámil Kupující vadu
zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Mundo PIMENTON prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Mundo PIMENTON postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy

VI. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné.


 

VII. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

 

VIII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:


a. platba v hotovosti při osobním odběru

b. na dobírku při doručení zboží


Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Mundo PIMENTON, avšak nebezpečí škody na zboží přechází převzetím zboží Kupujícím.

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr:
Zboží může převzít Kupující na provozovně uvedené na webu


Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno Kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 

Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.skvelekoreni.cz

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit , sepsat s dopravcem škodní protokol. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva
zboží reklamovat, dává však Mundo PIMENTON možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014